Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği

SAYISAL OYUNLAR BAYİLİĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

1- Bayi İle İlgili Şartlar

 1. 18 yaşını bitirmiş ve kazai rüştünü kazanmış olmak,
 2. Dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, rüşvet, ihtilas, irtikap, kaçakçılık, sahtekarlık, hileli iflas veya vergi kaçakçılığı nedeniyle hürriyeti bağlayıcı ceza almış veya ağır cezayı gerektiren suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak. Bu suçlardan sabıkası bulunanlar kuraya dahil edilmez.
 3. Akli özrü bulunmamak.

2- İşyeri İlgili Şartlar

 1. Sayısal Oyun bayilikleri gerçek/tüzel kişilere verilir. Bayilik talep edilen işyerinde en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olmalıdır.
 2. Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişiler, gerekli şartları taşıyan başvuru sahipleri arasından kura yöntemiyle belirlenir. Ancak; (I) 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan gerçek kişilere bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın ve bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. (II) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre çalışma gücünün en az % 40’ını kaybetmiş olan gerçek kişilere ve en az 1 (bir) yıldır faaliyet gösteriliyor olma şartı da dahil olmak üzere bu maddedeki diğer koşulları taşıma şartıyla kura çekilişine tabi tutulmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek kişiler kura ile belirlenir.
 3. İşyeri, insan yoğunluğunun olduğu cadde üzerlerinde veya işlek bir sokakta ya da iş ve ticaret merkezlerinde bulunmalıdır,
 4. Bayilikler, gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol ürün satan veyahut sabit piyango, İddaa ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren işyerlerine verilir.

3- Mali Şartlar

1- Bayilik almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme aşamasında bayilik bedeli olarak 20.000 TL +KDV ücret alınır.

2-Sayısal Oyun bayiliği almaya hak kazananlardan, sözleşme yapılmadan önce 90 gr. Altın bedelinde TL nakit teminat ve bayilik faaliyeti süresince

İdarece belirlenen tutarda Haftalık Gider Karşılığı alınır.

4- Sayısal Oyunlar Bayiliği verme usul ve esasları

 1. Başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulup, imzalanması gerekmektedir. Sadece kura kapsamında yapılacak başvurulardan, başvuru formu dışında herhangi bir evrak istenilmemektedir. Yukarıda belirtilen şartlara haiz olanlara, Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c-3 alt bendi çerçevesinde belirlenen yerleşim yerlerine bayi adaylarının huzurunda noter tarafından gerçekleştirilen kura ile Sayısal Oyunlar bayiliği verilmektedir.
 2. Kura kapsamında yapılan başvurularda; gerçekleştirilecek kura sonrası asil veya yedek olarak belirlenen bayi adaylarının işyeri tespitine gelen İdare personeline aşağıda 6/II maddede belirtilen belgeler teslim edilmesi gerekmektedir. İşyeri tespit tarihi itibariyle 10 gün içinde ibraz edilmeyen belgeler ile gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.

5- AVM, Gar, Otogar, Havalimanı gibi mahallere bayilik verme usulü

Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24. maddesi c–3 alt bendi hükmü kapsamında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından alınan Kararlar gereğince;

a) Alışveriş merkezinin kiralanabilir en az 7.000 m² ve üzeri kapalı satış alana sahip, bir veya birden fazla bağımsız bölümden oluşan, çok sayıda mağazayı, süpermarket/hipermarket ve sosyal etkinlik alanları ile bütünleştiren, merkezi yönetimi ve otoparkı bulunan yapı tipinde olması gerekir.

b) Alışveriş merkezi ya da merkez nüfusu 50.000 (ellibin) ve üzerinde olan il ve ilçelerdeki gar, otogar ve havalimanı gibi insanların yoğun olduğu mahallerde veya İdarenin başbayisi olarak faaliyet gösteren gerçek/tüzel kişilere bu Yönetmelikte düzenlenen şartları taşımaları kaydıyla, kuraya tabi tutulmaksızın ve bir yıldır faaliyet gösteriyor olma şartı aranmaksızın bayilik verilebilir. Yapılan başvuru sayısının, verilecek bayilik sayısından fazla olması durumunda bayilik verilecek gerçek/tüzel kişiler kura ile belirlenir.

 1. Alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı için gerçekleştirilecek kura çekimi noter tarafından ve bayi adaylarının huzurunda yapılmaktadır.
 2. Gerekli koşulları taşımadıkları sonradan tespit edilenler, bayilik için herhangi bir hak iddia edemezler.
 3. AVM, Gar, Otogar veya Havalimanı kapsamında bayi olanların işyerini nakil hakkı bulunmamaktadır.

6-Başvuru için istenilen belgeler:

I- Kuraya tabi bayilik başvurularında; sayısal oyunlar bayilik çekiliş duyurusunun İdaremiz internet sitesinde yayınlanmasına müteakip, başvuruların kabul

edileceği tarihlerde “Sayısal Oyunlar Bayilik Başvuru Forumu”nun hatasız ve eksiksiz doldurulup, imzalanması suretiyle başvuruda bulunulması gerekmekte olup, başvuru sırasında form haricinde başka belge istenilmez. Kura sonucu bayilik almaya hak kazanılması halinde sözleşme aşamasında işyeri tespitine gelen İdaremiz personeline aşağıda ikinci maddede sayılan belgelerin ibrazı istenir.

II- Kura kapsamı dışında bayilik başvurularında (Sayısal Oyunlar Yönetmeliği 24/c-1 ve c-2 alt bentlerinde belirtilen %40 veya üstünde işgücü kaybı olanlar ile Gazi veya Şehit Yakını gerçek kişiler ya da alışveriş merkezi, gar, otogar veya havalimanı mahallerinden gerçek/tüzel kişi tek başvurunun olması) aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Vergi Levhası fotokopisi.
 2. Mükellefiyet Durum Yazısı (bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak)
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi. (bayilik talep edilen işyerinin bağlı bulunduğu belediye, organize sanayi bölgesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü vb. tarafından düzenlenmiş.)
 4. Adli Sicil Kayıt Belgesi
 1. 3713 Sayılı T.M.K. kapsamında başvuruda bulunan gazi veya şehit yakınının (durum belirtir) kimliğinin arkalı-önlü fotokopisi veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmiş olan kimliğin arkalı-önlü fotokopisi,
 2. 193 Sayılı G.V. Kanunu kapsamında başvuruda bulunanlardan ise, tam teşekkülü Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş çalışma iş gücü kaybı ile oranı ve sürekli olduğunu belirtir Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı veya noter onaylı sureti.

7- Yönetmelikteki şartları taşımaları halinde kura kapsamında bayilik başvurusu yapacaklar kura duyurusunda belirtilen tarih aralığında, kura kapsamı dışında olanlar ise her zaman başvuru yapabilirler.

 

Paylaş: